Songklanakarin : E-Journal of Social Sciences & Humanities
Home | Current | Archives | About | Login | Notification | Contact | Search
 SNSSH Home > Archives > Vol. 15, No. 5 (2009) open journal systems 

 Articles  
 การเปลี่ยนแปลงภาวะสมรสในประเทศไทย พ.ศ. 2503-2543: นัยต่อภาวะเจริญพันธุ์ในอนาคต
Nuptiality Change in Thailand, 1960 - 2000 :Implication for Future Fertility
  ABS | PDF
 
  ชาย โพธิสิตา, อัญชลี วรางค์รัตน์, รศรินทร์ เกรย์, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, ศุทธิดา ชวนวัน
Chai Podhisita, Anchalee Varangrat, Rossarin Gray, Patama Vapattanawong, Sootthida Chuanvan

  Tonal Borderline between Central Thai and Southern Thai: Variation by Age Group
แนวแบ่งเขตด้านวรรณยุกต์ระหว่างภาษาไทยถิ่นกลางกับภาษาไทยถิ่นใต้: การแปรตามรุ่นอายุ
  ABS | PDF
 
  Ruangsuk Kongthong, M.R. Kalaya Tingsabadh
เรืองสุข คงทอง , ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์

 การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Educational Management of Islamic Private Schools in Three Southern Border Provinces
  ABS | PDF
 
  นิเลาะ แวอุเซ็ง, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, อะห์มัด ยี่สุ่นทรง,
มูหามัดรูยานี บากา
Niloh Wae-u-seng, Pongsri Vanitsuppavong, Ibrahem Narongraksakhet, Ahmad Yisunsong, Mohamadruyani Baka

  Needs Assessment Used to Design a Capstone Course to Enhance Thai Pre-Service Science Teachers’ Professional Knowledge
การประเมินความต้องการของนิสิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ออกแบบรายวิชาบูรณาการความรู้วิชาชีพครู
  ABS | PDF
 
  Savittree Arnold Rochanasmita, Michael J. Padilla, Bupphachart Tunhikorn
สาวิตรี โรจนะสมิต อาร์โนลด์, Michael J. Padilla, บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

 Self-Reliance of Thap Lan Woman’s Weaving Group in Prachin Buri Province
การพึ่งตนเองของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทับลานจังหวัดปราจีนบุรี
  ABS | PDF
 
  ปริญญารัตน์ ภูศิริ, สาวิตรี รังสิภัทร์, นาถ พันธุมนาวิน
Parinyarat Poosiri, Savitree Pangsipaht, Nath Bhanthumnavin

  สภาพการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ที่ 3: สารและสมบัติของสารตามความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
The Current Practice of Teaching and Learning in Strand 3: Matter and Properties of Matter Regarding the Opinions of Elementary Science Teachers
  ABS | PDF
 
  อภิษฐา จันทรประเสริฐ, วรรณทิพา รอดแรงค้า
Apisata Juntaraprasert, Vantipa Roadrangka

  ปัจจัยที่มีผลต่อการได้งานทำของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
Factors Affecting Employment Opportunities for Insured Unemployed Workers
  ABS | PDF
 
  กาญจน์ทิพย์ มีศิริ, มาลี สบายยิ่ง, วันชัย ธรรมสัจการ
Kantip Meesiri, Malee Sa-baiying, Wanchai Dhammasaccakarn

  ปัจจัยกำหนดโครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงก่อน และภายหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
The Determinants of Capital Structure of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand Before and After the Economic Crisis
  ABS | PDF
 
  สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์, จันทิมา ว่องเจริญวัฒนา
Somnuk Aujirapongpan, Piya Parnphumeesup, Janthima Wongcharoenwatthana

  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
A Causal Relationship Model of Personal Competency Affecting Effectiveness of Educational Service Area Office in the Three Southern Border Provinces
  ABS | PDF
 
  เรชา ชูสุวรรณ, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์
Recha Choosuwan, Phongsri Vanitsuppavong

 การศึกษาปัญหาการออกเสียงสระภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย
Investigating Pronunciation Problems of French Vowels by Thai Learners
  ABS | PDF
 
  ธีระ รุ่งธีระ
Theera Roungtheera

 Review Article  
  Waqf in Muslim Minority Country: A Story of an Ownership Conflict in Chana, Songkhla, Thailand
ที่ดินวะกัฟในประเทศที่มุสลิมเป็นประชากรส่วนน้อย: เรื่องความขัดแย้งในการเข้ายึดครองที่ดินในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
  ABS | PDF
 
  Ekarat Sitisan, Muhammad Syukri Salleh
เอกรัตน์ สิทธิสาร, Muhammad Syukri Salleh


Home | Current | Archives | Forum | About | Login | Notify | Contact | Search

Songklanakarin: E-Journal of Social Sciences & Humanities. ISSN: 0859-1113
*บทความทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ *ข้อความและบทความในวารสารสงขลานครินทร์เป็นแนวคิดของผู้เขียน มิใช่เป็นความคิดเห็นของคณะผู้จัดทำและมิใช่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ *กองบรรณาธิการไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา
*All articles submitted for publication will be assessed by a group of distinguished reviewers. *The university and the editorial board claim no responsibility for the contents or views expressed by the authors of individual articles. *Copying is allowed freely, provided acknowledgement is made thereof.

© since 1994. All rights reserved by Prince of Songkla University, Thailand

จำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548